نویسنده = مسعود محمودآبادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


2. تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ محمد ضائفی


3. بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ رضا اکبری


5. بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-156

سیدمحمدرضا حسنی؛ مسعود محمودآبادی؛ رسول دانایی