نویسنده = مهرداد زمانی خوراسگانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-41

مهران زینلیان؛ مهرداد زمانی خوراسگانی