نویسنده = محمد علی کافی
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1396

مهدی عبادی جامخانه؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


2. بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397

علی کچوئی؛ محمد علی کافی؛ محسن گرامی


3. معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

فرزاد بحری؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


4. مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

مسعود محمدی؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین؛ حمیدرضا رونق