نویسنده = بهروز احمدی ندوشن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 59-76

افسانه شاه پوری ارانی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی


2. بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 179-194

میلاد جهانگیری؛ بهروز احمدی ندوشن


4. بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 30-41

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن