نویسنده = بابک حاجی محمّدی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمان مطالعه موردی تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 50-60

بابک حاجی محمّدی؛ حمید زعفرانی؛ عباس قلندرزاده