الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: شهرداری کرج)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیارگروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22065/jsce.2019.168183.1765

چکیده

یکی از مهمترین مظاهر توسعه پایدار در هر کشوری میزان برخورداری آن کشور از منابع درآمدی پایدار است. در واقع درآمدپایدار زیربنای‌ توسعه‌پایدارشهری است. در قرن حاضرتامین مالی شهرداری‌ها یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری‌است و در کشور ما همواره مورد بحث و محل چالش بوده است. دراین میان اجرای پروژه‌های عمرانی‌که درصد قابل توجهی ازهزینه‌های شهرداری را تشکیل می-دهند به دلیل عدم تامین منابع مالی با کسری بودجه و توقف روبرو هستند. این درحالی است که اجرای اکثرپروژه‌های عمرانی به جهت‌کاهش آلودگی ‌و ترافیک ‌و حفظ محیط زیست بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی ‌و اجتماعی از رئوس وظایف مهم شهرداری-هاست. لذا تحقق روش‌های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن نقش بسیار موثری در سرعت ‌بخشیدن به توسعه و عمران پروژه‌های شهری و درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهند داشت. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه جهت درآمدهای پایدار شهرداری برای پروژه‌های عمرانی بر پایه استفاده از روشهای تصمیم‌گیری و محاسبه اوزان پارامترهای موثر در ارزیابی درآمدهای پایدار شهرداری‌کرج انجام شده است. در این ‌راستا برای تائید روائی پرسشنامه از روش دلفی‌ در نرم افزار SPSS استفاده شده است. لذا ملاک ‌ارزیابی، قضاوت گروهی از متخصصان است‌ که براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره درحوزه تامین منابع مالی و مدیریت شهری‌ رتبه بندی معیارهای موثر در ارزیابی درآمدهای شهرداری با تکنیک AHP در نرم افزارSuper Decision و با استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده FOWA به اولویت‌بندی منابع درآمدی پرداخته شده است. براساس یافته-های تحقیق درشهرکرج، در بین منابع درآمدی مورد بررسی به روش FOWAقابل مشاهده است که گزینه‌ مالیات انتقالی از دولت ‌به -شهرداری‌ با استفاده از روش AHPبا ضریب 150/0 و در حالت ریسک پذیری با ضریب 166/0 و ریسک گریزی با ضریب 144/0 با 9شاخص ازبالاترین ‌اولویت ‌درارزیابی‌تامین‌منابع‌مالی‌شهرداری‌برای‌درآمدهای پایدارجهت پروژه‌های عمرانی برخورداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Riskiness and Risk Aversion Template Effective Factors on Municipality's Sustainable Income for Optimal Management of Construction Projects (Case Study: Municipality of Karaj)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Kazemeini 1
 • Sayed Ehsan Shirangi 1
 • Mahdi Baghdadi 2
1 - Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Master of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important manifestations of sustainable development in any country is the country's productivity of sustainable sources of income. In fact, sustainable income is the basis for sustainable urban development. In the current century municipal financing is one of the most important issues in urban management, and in our country there has always been a discussion and a place for the challenge. Accordingly, in this paper, the aim of presenting an optimal model for sustainable municipal income for construction projects is based on the use of decision-making methods and calculation of the parameters of effective parameters in the assessment of sustainable earnings in the municipality of Karaj city. In this regard, Delphi method was used to validate the validity of the questionnaire using SPSS software. Therefore, the criterion of Evaluation, judgment by a group of experts and based on completing the questionnaire and conducting interviews with accurate experts in providing financial resources and urban management. The ranking of effective measures in assessing income municipalities using the Hierarchical AHP technique was done in Super Decision software and language quantitative meter using the method the average FOWA weighted weight has been paid to prioritize earnings resources. Based on the findings of the research in the city of Karaj, among the sources of income studied by the FOWA method, it can be seen that the transitional tax option from the government to the municipality using the AHP method with a coefficient of 0/150 and in Riskiness with a coefficient of 0/166 and risk aversion with a coefficient of 0/144 with 9 indicators of the highest priority in the assessment of the supply of municipal resources for the sustainable growth of development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karaj Municipality
 • sustainable development
 • Sustainable Income
 • civil projects
 • AHP
 • FOWA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 27 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1398